فلورا ایرانی، هومیوپات

RSHom, BSC (HONS) Homeopath

پرسشنامه های زیر برای شناخت هرچه بهتر شما، پیش از صحبت با اسکایپ طراحی شده است.
لطفا در صورت نیاز از من سوال کنید و پس از آن، یکی از فرمهای مختصر یا مفصل زیر را تکمیل نمایید.


فرم مختصر

تکمیل و ارسال آنلاین پرسشنامه مختصر

دریافت (دانلود) فایل پرسشنامه در فرمت مایکروسافت ورد و ارسال آن به homeopathworld@gmail.com


فرم مفصل

تکمیل و ارسال آنلاین پرسشنامه مفصل

دریافت (دانلود) فایل پرسشنامه در فرمت مایکروسافت ورد و ارسال آن به homeopathworld@gmail.com